ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι:

Βάσος Λυσσαρίδης Πρόεδρος
Βαρβάρα Λυσσαρίδη Αντιπρόεδρος
Μάρω Αδαμίδου Γραμματέας
Ανδρέας Αδαμίδης Ταμίας
Γιώργος Χριστοδούλου Μέλος
Ευανθία Παπαδοπούλου Μέλος
Μαρίνος Σιζόπουλος Μέλος
Νίκος Πύργος Μέλος
Γιώργος Νικολάου Μέλος
Δημήτρης Παπαδάκης Μέλος
Μαρία Θρασυβούλου Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από αριστερά: Βάσος Λυσσαρίδης, Βαρβάρα Λυσσαρίδη, Μάρω Αδαμίδου, Ανδρέας Αδαμίδης, Δημήτρης Παπαδάκης, Γιώργος Χριστοδούλου, Ευανθία Παπαδοπούλου, Γιώργος Νικολάου, Νίκος Πύργος, Μαρία Θρασυβούλου, Μαρίνος Σιζόπουλος